• Manicure

 • Spa Manicure € 43,00

  suikerscrub, handpakking, verzorging nagels, serum, handcreme, massage, blanke lak

   

  Basis Manicure € 31,50

  verzorging nagels, serum, handcreme, blanke lak

   

  Mini Manicure € 20,00

  vijlen en nagelriemen bijwerken

   

  Lakken € 17,-

   

  Lakken € 22,50

  incl. klein flesje nagellak

   

  Gel-nagellak € 29,00

  blanke kleur ter versteviging

   

  Gellak verwijderen (handen) € 28,50

  zonder nieuwe lak

   

   

 • ibx behandelingen

  IBX is een Nieuw & Revolutionair tweedelig systeem dat dient om beschadigde nagels te herstellen en om natuurlijke nagels sterker te maken.

   

  IBX kan onder alle afweekbare gelproducten gebruikt worden om de natuurlijke nagel te beschermen.

   

  IBX kan ook gebruikt worden om natuurlijke nagels sterker te maken waardoor ook van nature zwakke nagels lang kunnen worden zonder een kunstmatige nagel aan te brengen!

   

  IBX is enig in zijn soort! Dit doordringende en versterkende systeem werkt binnen in de nagel in plaats van er bovenop.

   

  IBX wordt uitgehard met LED of UV licht en vormt in de bovenste lagen van de nagel een netwerk, dat deze lagen aan elkaar verbindt. Het resultaat is een steviger en flexibele nagel. Een nagel die lang kan worden zonder een toplaag aan te brengen, maar ook beschermd is tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van het regelmatig verwijderen van gel.

   

  Prijzen

  IBX start-kuur € 77,00

  van 3 weken, inclusief minimanicure en een base- en topcoat, achtereen gepland en vooruitbetaald

   

  IBX vervolgbehandeling € 25,00

   

  Repair èn IBX vervolgbehandeling € 30,00

×
Privacy Policy
Sally Saras Huid- en Voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sally Saras Huid- en Voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sally Saras Huid- en Voetverzorging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten, Cliënten of
leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, cliënten of leveranciers worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
- De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sally Saras Huid- en Voetverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Gegevens over gezondheid of foto’s van betreffende behandellocatie.
Uw persoonsgegevens worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst of behandelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees via e-
mail of via Whatsapp of SMS

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier of het mondeling akkoord geven voor Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sally Saras Huid- en Voetverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is. Uitschrijving vindt plaats via een reply of verzoek via e-mail of whatsapp.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Sally Saras Huid- en Voetverzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Sally Saras Huid- en Voetverzorging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!